Мінімальна сума замовлення на сайті - 2000грн

Початкова школа НУШ

Чому варто купити дидактичні матеріали для початкової школи НУШ?

Починаючи з вересня 2018 року всі першокласними в Україні будуть навчатися за новим Державним стандартом початкової освіти, який складено на основі Концепції Нової української школи (НУШ) та нового Закону про освіту. Потреба змін в принципах та підходах до шкільного навчання в Україні назріла дуже давно. Методи та засоби, які тривалий час залишалися незмінними, виявилися морально застарілими. Реформа в сфері освіти покликана змінити процес навчання таким чином, щоб його результати відповідали вимогам сучасності. 

Головна ідея НУШ – створити наочність, цікавий, приємний і дружній до дитини освітній простір. Результатом навчання в цьому просторі має стати вміння кожного учня критично мислити, висловлювати свою думку, бути відповідальним, застосовувати у повсякденному житті набуті знання та навички. Це означає, що основний акцент зараз робиться на здобуття дітьми певних компетенцій. 

Закон "Про освіту" визначає, що компетенція – це "динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність ". Тож задача сучасної початкової школи – в ігровій формі заохочувати учнів до пізнання нового та опанування необхідних у життя вмінь і знань. 

Два наріжні камені НУШ:

 • інші підходи до навчання і підготовки вчителів;
 • матеріальне забезпечення класів, значну частину якого становить дидактика.

Всі вчителі, які восени мають почати роботу з 1 класами, напередодні проходять спеціальну перепідготовку. До навчання першокласників допускають лише тих педагогів, які готові до реалізації принципів НУШ на практиці. Свідченням успішного навчання вчителя є відповідний сертифікат. 

Дидактичні матеріали - обов'язковий інструмент для нової української школи

Дидактичні матеріали для нової української школи – це особливий тип наочних дидактичних посібників, які можна використовувати для роботи в класі чи вдома. Ними радять користуватися для ліпшого сприйняття та засвоєння навчального матеріалу. Вчитель може використовувати такі навчальні посібники для 1 класу НУШ в якості демонстрації всьому класу або кожен учень може мати персональний набір дидактичного матеріалу для самостійної роботи з ним. 

Не можна стверджувати, що застосування дидактичних засобів у процесі навчання є чимось принципово новим, але нова українська школа робить використання таких матеріалів обов’язковим. Застосування під час занять сучасних демонстраційних матеріалів є одним з ключових компонентів для реалізації засад НУШ. Наявність у кожному класі наочного приладдя робить процес навчання більш ефективним та простим не лише для учнів, а й для вчителів. Адже, маючи в своєму розпорядженні наочні матеріали для НУШ, відчутно простіше донести потрібну інформацію до дітей. 

Сучасна дидактика, принципами якої керується нова українська школа, стверджує, що дидактичний матеріал має бути наочним, практичним, привабливим та давати простір для креативного використання. Особливо важливо застосовувати дидактичні матеріали на уроках для учнів початкових класів, оскільки діти молодшого шкільного віку значно легше сприймають візуальну та тактильну інформацію, ніж абстрактні поняття. 

Суттєва відмінність Нової української школи від попередніх концепцій навчання в тому, що діти повинні навчатися в процесі гри. Важливо зберігати зацікавленість дітей у грі та дотримуватися принципу індивідуального підходу до кожної дитини. Для цього варто мати в наявності різноманітні дидактичні матеріали для нової української школи. Це значно збільшить вірогідність того, що кожен учень зможе осягнути навчальний матеріал, а також буде підтримувати інтерес учнів до того, що відбувається на уроках. 

Якщо під час занять дітям буде цікаво і вони отримають яскраві приємні враження, то у них виникне переконання, що навчання – це захопливий та веселий процес. Відтак такий підхід сформує у них стійке бажання вчитися далі, а вміння вчитися впродовж життя є однією з ключових компетенцій НУШ, які діти мають опанувати. 

Державний стандарт початкової освіти поділено на 9 освітніх галузей: 

 • мовно-літературна;
 • математична;
 • природнича; 
 • технологічна; 
 • інформатична; 
 • соціальна і здоров’язбережувальна;
 • громадянська та історична; 
 • мистецька; 
 • фізкультурна.

У Стандарті зазначено, що метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетенцій та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості. 

До обов’язкових компетенцій Закон про освіту та Державний стандарт початкової освіти відносять: 

 • вільне володіння державною мовою; 
 • здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами; 
 • математичну компетентність; 
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; 
 • інноваційність;
 • екологічну компетентність; 
 • інформаційно-комунікаційну компетентність; 
 • навчання впродовж життя; 
 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей; 
 • культурну компетентність; 
 • підприємливість та фінансову грамотність.

Важливо, що кожну компетенцію можна і треба розвивати з допомогою всіх освітніх галузей. Наприклад, вміння вільно, чітко та повно висловлювати свої думки чи почуття можна розвивати не лише через мовно-літературну галузь освіти, а й через природничу, інформатичну, соціальну, мистецьку та математичну. Вчителям буде легше реалізовувати такий підхід, якщо дидактичні матеріали нової української школи будуть універсальними. Заразом діти побачать використання вже знайомого для них приладдя для вирішення іншої задачі. Маючи такий досвід, діти будуть більш відкритими для різних підходів та на прикладі діяльності педагога побачать взаємозв’язки та взаємодії між різними галузями знань. До того ж, це допоможе їм навчитися мислити нестандартно. 

Можливості застосування дидактики НУШ

Можливості застосування дидактики для НУШ залежать лише від уяви вчителя. До слова, музичні інструменти можна використовувати не лише для роботи з мистецькою галуззю, а й водночас пригадати, які геометричні тіла чи фігури нагадують ці інструменти, тобто, закріпити знання з математичної галузі. Або при вивченні тварин на уроках з природничої галузі з допомогою мапи України, друкованих карток чи магнітів, можна згадати разом з учнями оповідання, в якому йшла мова про цих тварин. І провести порівняння художнього опису їхніх звичок та умов життя з довідниковим. Саме тоді діти зможуть виділити відмінності між різними стилями подачі інформації та навчитися розрізняти вигадку від дійсності. Заразом буде доречним обговорити, які дії людей можуть призвести до зменшення популяції цих тварин, як цього не допустити і як жити так, аби не шкодити природі. 

Тож принципи НУШ дають значно ширший інструментарій вчителям у дидактиці, отже, педагоги можуть коригувати методи та способи викладання з врахуванням потреб та здібностей учнів у класі. А також приділяти більше часу та уваги тим темам, які складніші для розуміння, за рахунок тем, які учні опанували швидко. 

Для успішного втілення в життя принципів та підходів нової української школи, потрібно забезпечити кожен клас необхідним набором дидактичного матеріалу. Вчасно проведені тендери дозволять купити дидактичні матеріали для НУШ до початку навчального року. Це дасть можливість педагогам коректно спланувати свою роботу, впровадити в своєму класі принцип "навчання під час гри" і зосередитися на розробці чи підборі індивідуальних методів навчання, які були б максимально продуктивними. 

Цікавою особливістю НУШ є те, що кожна школа і кожен клас можуть самостійно сформувати перелік необхідних їм дидактичних матеріалів. Це дає можливість кожному вчителю діяти в межах програми і водночас на свій розсуд обирати найбільш ефективні та придатні інструменти для досягнення результату. Примірний список дидактичних матеріалів для початкової школи вказано в Наказі МОН від 13.02.2018 №137. У цьому наказі перелік наочності для НУШ подається для кожної освітньої галузі, а також окремо вказується обладнання загального призначення. 

Перелік, наведений в наказі міністерства, доволі різноманітний і дає педагоги мають можливість самостійно підібрати дидактичні матеріали і купити необхідні саме йому. До того ж, міністерство наводить лише загальний опис необхідних навчальних засобів та обладнання, залишаючи вибір дидактичного матеріалу НУШ на розсуд вчителів. Отже, навіть обираючи однакові позиції з наведеного переліку для роботи з учнями, в окремо взятих класах наочний матеріал може відрізнятися за розміром, кольором, матеріалом тощо. 

В школах, де присутні декілька класів на паралелі, наявність у кабінетах різного матеріалу дозволить мати у школі ширшу базу наочності НУШ. При грамотній організації співпраці вчителів у школі, це дасть їм можливість періодично обмінюватися дидактичними матеріалами. Таким чином, робота з однаковими по суті, але різними на вигляд матеріалами дозволить привнести новизну в роботу на уроці. Крім того, при такому підході буде легше уникнути прив’язки учнів до якихось конкретних предметів і дасть їм можливість сформувати більш загальні уявлення про певні поняття чи терміни. 

Проте надмірно захоплюватися розмаїттям при використанні дидактичного матеріалу для НУШ не варто. Адже занадто часта зміна карточок, пазлів, магнітів чи рахункового матеріалу може переобтяжити дітей. А це спровокує протилежний від бажаного ефект. Тому кожному вчителю важливо вміти постійно відслідковувати досягнення та пробіли в навчанні всіх учнів та у разі потребі змінювати способи та форми взаємодії з дітьми задля досягнення ними обов’язкових результатів навчання. Водночас, якщо учні успішно засвоюють навчальний матеріал, демонструють високі результати та займаються з задоволенням, необхідності змінювати підхід у подачі матеріалу немає. 

Дидактичні матеріали для початкових класів: навчаємо граючись

 У віці 5-7 років діти досягають нового етапу в своєму розвитку. Вони ще зберігають допитливість ранніх років життя, але вже мають ширше уявлення про світ, ніж раніше, та потенційно є більш готовими фізично, психологічно, соціально та творчо до систематичного навчання. Тому головною задачею перших років навчання у школі є розвиток та формування базових якостей дітей: спостережливості, бажання пізнавати світ, позитивної соціальної взаємодії, критичного мислення, усвідомлення причинно-наслідкових зв’язків, відповідальності, наполегливості в досягненні мети і т.п. 

Саме для забезпечення плавного і природного переходу дітей з одного соціального середовища в інше, для поступової трансформації соціальних ролей, НУШ рекомендує проводити заняття в 1 класі в формі гри, а наочність, яка при цьому застосовується, часто є подібною до іграшок. Такий підхід зберігає подібність з попередньою діяльністю дитини. Відповідно, їй буде легше адаптуватися до змін в житті та розпорядку дня. 

Зберігаючи зв’язок з дошкільним періодом життя дитини, нова українська школа створює безперервність процесу розвитку та значно зменшує вірогідність виникнення стресових ситуацій, а це, відповідно до уявлень сучасної дидактики, збільшить позитивний вплив навчального процесу на особу. Початкова школа забезпечує подальше становлення особистості та доволі сильно впливає на соціальний, інтелектуальний і фізичний розвиток дитини. 

У 1 і 2 класах навчальні досягнення учнів оцінюються вербально та формувально. Вербальне оцінювання означає висловлення вчителем свого ставлення до роботи учня чи групи учнів. Формувальне оцінювання описує характеристики виконаної роботи, які вплинули на загальне сприйняття. У 3 і 4 класах проводиться формувальне та підсумкове (з виставленням балів) оцінювання. Такий м’який перехід має на меті створити оптимальні умови для підготовки дітей до навчання у середній школі. 

Завдання школи та педагогів – організувати середовище, яке б спонукало дітей до пізнання, творчого самовираження, поваги до себе та оточуючих, збереження здоров’я, об’єктивної оцінки ситуацій, аргументованого та спокійного висловлення своїх думок, вміння робити висновки та приймати рішення з врахуванням всіх факторів, а також розвитку нестандартного мислення. 

Ті, хто мав справу з першокласниками, знають, що, як правило, це маленькі непосиди. Причому у колективі активність кожної дитини зростає. Тому постають закономірні питання: 

 • Як привернути увагу дітей в класі та утримати її? 
 • Як спонукати учнів до певної діяльності так, щоб вона приносила їм радість і задоволення? 
 • Як не завадити проявам дитячої ініціативи і заразом отримати позитивні результати навчання? 

Такі та подібні їм запитання постають перед кожним педагогом, який прагне допомогти всім учням максимально розкрити їхній потенціал. Зрозуміло, що навчання у школі не може бути відокремленим від решти життя. Отже, при плануванні стратегії навчання потрібно враховувати з чим діти взаємодіють за межами школи, наповнюваність класів (у містах вона становить, як правило, 25-30 учнів) та обсяг компетенцій, який діти мають опанувати.

Безумовно, кожен вчитель має свій рецепт успіху. І ознайомитися з певною темою чи набути якихось навичок можна багатьма різними способами. Але складно сперечатися з тим, що простіше досягти поставленої мети, маючи в розпорядженні якісний інструментарій. Для навчання у школі таким інструментарієм є дидактичні матеріали. 

Наочність для НУШ від Фактор розвитку - запорука розвитку учнів

У цьому розділі нашого сайту представлена наочність, яка в першу чергу потрібна для 1 класу НУШ, але також вона чудово доповнить вже наявний перелік демонстраційного матеріалу для 2, 3 та 4 класів. Для зручності пошуку дидактичні матеріали структуровано за освітніми галузями. 

Яскраві, сучасні, якісні демонстраційні матеріали здатні пробудити дитячий інтерес. Поєднання нових методів викладання з використанням на уроках різних наочностей зробить процес навчання більш натхненним, радісним, природним та ефективним. Ідеальною буде ситуація, коли всі діти хотітимуть щодня відвідувати школу, бо там їм весело, комфортно та цікаво. Коли діти будуть добре проводити час у школі та вчитися непомітно для себе й у нових ситуаціях будуть впевнено використовувати набуті знання і навички, можна буде стверджувати, що НУШ досягла своєї мети. Наочність, що використовується в процесі навчання 1 класу НУШ, сприяє засвоєнню базових понять, вмінь та компетенцій. Надалі ці знання поглиблюються та розширюються, але саме навчання в перших класах школи закладає надійний фундамент для подальшого розвитку. 

Дидактичні матеріали для початкової школи досить різноманітні. Що це може бути і яке його завдання?

 • Наявність у кожному класі карти, прапора та герба України буде сприяти патріотичному вихованню учнів. Виховання в дітях ціннісного ставлення до Батьківщини є однієї з задач початкової школи. Адже саме у дошкільному та молодшому шкільному віці у дітей формується ставлення до рідного краю, культури, своєї держави та мови. 
 • Карти України, Європи, світу та Сонячної системи нададуть дітям уявлення про світ, в якому ми живемо. Яскраві плакати з портретами письменників або науковців, зі схемою кругообігу води в природі чи календарем спостереження, з інформацією про основні арифметичні дії чи одиниці вимірювання, з малюнками про правила поведінки на дорозі або про корисну та шкідливу їжу ненав’язливо інформуватимуть школярів.
 • Також для всіх освітніх галузей широко використовуються таблиці, бо схематичне зображення дозволяє легко систематизувати великий масив інформації. Карти, плакати та таблиці зазвичай розміщують у класі стаціонарно. Але їх можна застосовувати і ситуативно, для кращого сприйняття окремих тем. Аби такі плакати тривалий час зберігали гарний вигляд, варто прикріплювати їх на магнітні дошки з допомогою магнітів. Друковані картки можуть бути виконані з різних матеріалів: картону, щільного паперу, деревини, пластику, магніту тощо. Сфера їхнього використання не обмежена. Наприклад, на таких картках можуть бути зображені літери, цифри, тварини, рослини, області України, явища погоди, ноти і т. д. Тож друковані картки будуть доречними у будь-якій освітній галузі. 
 • На окрему увагу заслуговують друковані картки на основі магнітів. Зокрема, користуючись спеціальним набором магнітів, зручно та просто засвоїти поняття часток та дробів. Дітям подобається мати справу з магнітами, бо їх легко прикріпити до магнітної дошки, перемістити та зняти. Оптимально, щоб кожен учень мав індивідуальний магнітний планшет і набір дидактичного матеріалу на основі магнітів до певної теми. Намистинки, маленькі фігурки тварин чи їстівних плодів, кубики з літерами у вигляді конструктора та рахункові палички напевно сподобаються дітям. Працюючи з таким дидактичним матеріалом, діти не лише набуватимуть нових знань чи вмінь, а й розвиватимуть дрібну моторику. Такий додатковий ефект є цінним, бо в молодшому шкільному віці розвиток дрібної моторики позитивно позначається на загальному розвитку дитини.
 • Ознайомити дітей з поняттям часу або закріпити вже наявні у них знання буде відчутно легше за наявності в класі моделі механічного годинника, магнітного циферблата, пісочного годинника та секундоміра. Можливість власноруч змінити положення годинної, хвилинної та секундної стрілок допоможе дитині зрозуміти одиниці вимірювання часу та навчитися визначати котра година.
 • Колекція мінералів, зразки яких можна побачити на власні очі, безумовно справить на дітей сильніше враження, ніж їхнє зображення в підручнику. Те ж саме можна сказати і про різноманітні муляжі, які можна розбирати на дрібніші складові частини. В першу чергу хочеться згадати про глобус – модель земної кулі. Зараз можна знайти як традиційні глобуси, так і розбірні моделі, які дають уявлення про внутрішню будову Землі.
 • Чудовим демонстраційним матеріалом виступають анатомічні моделі частин тіла людини. Вони дають дітям можливість краще зрозуміти, як влаштований їхній організм.
 • У НУШ діти мають доступ до словників і бібліотечки дитячої художньої літератури. Тож при бажанні на перерві вони можуть почитати улюблену казку чи помилуватися ілюстраціями до неї. Вільний доступ до книг і природна дитяча допитливість сприятимуть зародженню любові до читання.
 • Одним з доволі традиційних, але все ще актуальних дидактичних матеріалів є віяло з цифрами та літерами. Зараз цей перелік доповнився зображенням на навчальних віялах геометричних фігур, дорожніх знаків, циферблатів з різним часом, квітів, овочів, тварин і т. д.
 • Прекрасними помічниками у пізнанні довкілля стануть термометр, компас, мікроскоп, лупа, рулетка, смуговий магніт, терези та ємності для вимірювання. Особливістю цього приладдя є те, що більшість з названих предметів кожен має вдома. Тож користування ними в школі є доцільним одразу з декількох причин. Побачивши дорослих, які вдома використовують щось із цього переліку, дитина напевно схоче поділитися своїх досвідом й показати, як його використовували на уроці. Таким чином відбудеться неусвідомлене закріплення навички. В процесі спілкування додатково розвивається комунікаційна компетентність. І, насамкінець, вміння правильно користуватися цими предметами стане в пригоді у дорослому житті. 
 • Використовуючи дидактичні матеріали можна створити особливу творчо-пізнавальну атмосферу на уроках мистецької та технологічної галузі. Набори музичних інструментів, камертон і метроном стануть провідниками у музичний світ. Репродукції картин познайомлять дітей зі взірцями образотворчого мистецтва. Фарби акварельні, гуашеві та для малювання пальцями, набори для творчості з гіпсу, художні штампи, кольоровий папір та фігурні ножиці дозволять дітям відчути себе митцями та створити свої власні шедеври. Набори посуду допоможуть навчитися красиво сервірувати стіл. Колекція видів тканин навчить розрізняти натуральні і штучні тканини. Набір "Народні ремесла" дасть уявлення про розвиток культурних традицій через ужиткові речі. Коротко кажучи, ці дидактичні матеріалі покликані виховувати відчуття прекрасного та естетичний смак. 
 • Інноваційною є можливість застосовувати в процесі навчання настільні ігри. Наприклад, вміння рахувати можна розвивати, граючи у доміно. Лото виховує уважність та зосередженість. Існують ігри для мовленнєвого розвитку. Перелік ігор, які сприяють розвитку визначених у Стандарті освіти компетенцій, доволі великий. До ігрової сфери можна віднести і грошові знаки, якими можна користуватися під час різних рольових ігор. Гра з грошовими знаками впливатиме на розвиток комунікаційної сфери, математичної компетентності та проілюструє важливість вміння рахувати у повсякденному житті. Розширити уявлення про інформатику та зробити уроки інтерактивними допоможуть спеціальні набори, які включають в себе картки для кодування та робота для моделювання алгоритмів. Заняття з таким роботом потребуватиме від учнів уважності та чіткості виконання завдань. Винагородою за успішну працю буде рух робота згідно заданої траєкторії. 

Як бачимо, використання різнопланового дидактичного матеріалу робить шкільні заняття більш легкими, приємними, пізнавальними та захопливими. Для успішного впровадження принципів Нової української школи вчителям потрібно розробити відповідні плани уроків та скласти список потрібного приладдя, шкільним адміністраціям – подати заявки шкільних потреб, а місцевій владі – вчасно виділити кошти та провести необхідні тендери. Це дозволить купити наочність для 1 класу НУШ до початку навчального року. І таким чином вже з 1 вересня всі вчителі та учні матимуть можливість скористатися перевагами навчання згідно з новою програмою. 

Як і де дидактичні матеріали НУШ придбати в Києві та по всій Україні?

Зверніть увагу на каталог "Фактор розвитку". На нашому сайті ви можете підібрати і купити весь необхідний для молодших класів дидактичний матеріал, а також меблі, обладнання та інтерактивні програми, які зроблять процес навчання цікавим, зручним і ефективним. Ми здійснюємо доставку в усі населені пункти України.

Loading...